Hoogeveenseweg 38, Balkbrug
balkbrugstruckfestijn@hotmail.nl

Huisregels

Voor een gezellig en vriendelijk evenement!!

 1. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico;
 2. De organisatie van het Balkbrugs Truckfestijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 3. Op het Balkbrugs Truckfestijn kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.Het is verboden de volgende zaken het festivalterrein mee op te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen
 4. Het is ten strengste verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben;
 5. De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie;
 6. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst en/of een aanhouding met aangifte bij de politie;
 7. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen;
 8. Aanwijzingen van het personeel of de beveiliging dienen altijd te worden opgevolgd. Bij weigering volgt uitzetting door de beveiligingsdienst c.q. organisatie;
 9. Het gebruik van de claxon/luchthoorn of andere geluids producerende apparaten is gedurende avond/nacht ten strengste verboden. Bij constatering hiervan houdt de organisatie cq beveiliging zich voor overtreders hiervan te laten verwijderen van het evenementen terrein.
 10. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 11. Iedere bezoeker dient zicht te kunnen legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, dit mag zijn een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Kopieën worden niet geaccepteerd;
 12. Zonder geldig legitimatiebewijs kan u de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd;
 13. Bij betreding van het evenemententerrein stemt men automatisch in met vrijwillige visitatie door de beveiligingsdienst. Bij weigering, waar u overigens recht op hebt, kan de toegang tot het festivalerrein worden geweigerd;
 14. Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan;
 15. In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar;
 16. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar, of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven;
 17. Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol. Indien u zich niet aan deze regel houdt kunt u van het festivalterrein worden verwijderd!
 18. Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen;
 19. Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein;
 20. Roken is alleen toegestaan in de openlucht op het binnenterrein. Indien u zich niet aan deze regel houdt kunt u van het festivalterrein worden verwijderd. Bij eventuele bekeuringen door uw toedoen zullen deze kosten en aansprakelijkheid op u worden verhaald. Dit geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten;
 21. Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing;
 22. Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.

We doen je nogmaals een dringend verzoek je te houden aan deze regels. Het Balkbrugs Truckfestijn wil de goede band met de omwonenden zo houden. Dat betekent dat we geen onnodige overlast willen veroorzaken. Het festivalterrein dienen we, met jullie hulp, schoon achter te laten. Houd het leuk voor iedereen en maak het Balkbugs Truckfestijn ook volgend jaar weer mogelijk!


We wensen iedereen veel plezier op het Balkbrugs Truckfestijn!!


*OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD EN AFHANKELIJK VAN DE ERNST VAN DE OVERTREDING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD TE WORDEN UITGESLOTEN VAN TOEGANG AAN VOLGENDE EVENEMENT